บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   เรื่อง  การใช้งานโปรแกรม  Microsoft Office PowerPoint  2007

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ผู้วิจัย                        นางอัญชลี  สวัสล้ำ

ปีที่พิมพ์                 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1)  สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรม  Microsoft Office PowerPoint  2007  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80%
2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก่อนเรียนและหลังเรียน  3)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1            ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง  ตำบลโนนดินแดง  อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน  30  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรม  Microsoft Office PowerPoint  2007  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าทดสอบที (t-test) แบบ  Dependent Samples Test

ผลการวิจัยพบว่า

1)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรม  Microsoft Office PowerPoint  2007  มีประสิทธิภาพ  87.93%

2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรม  Microsoft Office PowerPoint  2007  ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

3)  นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  อยู่ในระดับมาก

ซึ่ง  3  อันดับแรก  คือ  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสร้างบรรยากาศในการเรียนใหม่  ช่วยให้นักเรียนสนุกสนานและตื่นเต้น  บทเรียนใช้ง่ายและสะดวก  มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและเรียนรู้
ได้รวดเร็วตามความสามารถ

โดยสรุป  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระ    การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรม  Microsoft Office PowerPoint  2007  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม  สามารถนำมาใช้เป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป

Advertisements